Новости

 ************************************************************************************************************************
С НОВЫМ ГОДОМ 2021!!!
             
 ************************************************************************************************************************
 
************************************************************************************************************************
 
*********************************************************************************************************
 
 
 ************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************
 
 
************************************************************************************************************************

 Навчальні посібники: 

1. Міжнародний менеджмент : навч. посібник [Текст] / В.С. Білозубенко, О.В. Виноградова, Г.В. Гейер; за ред. проф. О.Б. Чернеги. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 474с.

2. Чернега О.Б. Інноваційна політика міжнародних корпорацій : навч. посібник [Текст] / О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, О.Ю. Гохберг. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 207 с.

3. Чернега О.Б. Международные стратегии экономического развития : уч. нособие [Текст] / О.Б. Чернега, А.А. Семенов, С.А. Круковская. – Донецк : ДонДУЕТ, 2005. – 452с.

4. Чернега О.Б. Организация внешней торговли : учебное пособие [Текст]/ О.Б. Чернега, И.Х. Баширов, Е.Б. Новик. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 248 с.

5. Міжнародний менеджмент : навч. посібник / В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; за ред. проф.. О.Б. Чернеги. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

6. Самосьонок. Л.М. Економічна та соціальна політика НАТО: навч. посібник [Текст] / Л.М. Самосьонок; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2008. – 162 с.

7. Міжнародна економіка : навч. посібник для студентів спеціальності 8.050103 [Текст] / О.Б. Чернега [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, ін-т економіки і управління, каф. міжнар. економіки. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 556 с.

8. Міжнародна економіка. Спеціалізація економічна політика Європейського Союзу : навч. посібник для студентів спеціальності 8.050103 [Текст] / О.Б. Чернега [та ін..] ; Донец. нац. ун-т економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, ін-т економіки і управління, каф. міжнар. економіки. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 556 с.

9. Чернега О.Б. Инновационная и научно-техническая политика ЕС : учеб. пособие [Текст] / О.Б. Чернега, В.С. Белозубенко; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, каф. междунар. єкономики. – Донецк : [ДонНУЕТ], 2008. – 200 с.

10. Міжнародний менеджмент : навч. посібник [Текст] / за ред. О.Б. Чернеги. – 2-ге вид., оновл і доп. – Львів : Магнолія 2006», 2009. – 592 с.

11. Чернега О.Б. Спеціальні програми НАТО : навч. посібник [Текст] / О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 219 с.

12. Чернега О.Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посібник [Текст] / О.Б. Чернега, А.А. Семенов, В.С. Білозубенко. – 2-е вид., оновл. і доп. – Львів : "Магнолія 2006", 2009. – 346 с.

13. Международная интеграция : учеб. пособие [Текст] / под ред. О.Б. Чернеги. – 2-е изд., обновл. и доп. – Донецк : «Каштан», 2009. – 350 с.

14. Чернега О.Б. НАТО та система міжнародної безпеки : навч. посібник [Текст] / О.Б. Чернега, І.А. Іваненко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 228 с.

15. Самосьонок, Л. М. Україна-НАТО : навч. посібник [Текст] / Л.М. Самосьонок; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 173с.

16. Інституційне забезпечення євроатлантичної інтеграції : навч. посібник [Текст] / А.А. Садєков, С.В. Дрожжина, О.Б. Чернега, Л.М. Самосьонок, В.С. Білозубенко, І.А. Іваненко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 261 с.

17. Чернега О.Б. Промислова і сільськогосподарська політика ЄС : навч. посібник [Текст] / О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 250 с.

18. Чернега О.Б. Организация внутренней и внешней торговли : учебник [Текст] / О.Б. Чернега, И.X. Баширов, Е.Б. Новик. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 363 с.

19. Чернега О.Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій): навч. посібник [Текст] / Чернега О.Б. – Львів : «Магнолія 2006», 2010. – 261с.

20. Довідник з європейської інтеграції [Текст] / під ред. О.Б. Чернеги. – Львів : «Магнолія 2006», 2012. – 383 с.

21. Чернега О.Б. Міжнародна економічна діяльність України : навчальний посібник [Текст] / О.Б. Чернега [та ін.]; за ред. О.Б. Чернеги. – Львів : «Магнолія 2006», 2012. – 544с.

22. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб / Чернега О.Б. [та ін.]; за ред. О.Б. Чернеги. – 2-е вид., оновл. і доп. – Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – 600 с. 

23. Довідник з європейської інтеграції [Текст] / [колектив авторів] ; під ред. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – 461 с.

 

                                       

 

 

                                     

 

                                        

 

                                       

 

                                        

 

 

                                      

 

 

                                             

 

                                   

 

 

                                

 

 

                                      

 

 

                                            

 Монографии:

 

 

  ДОРОЖНАЯ КАРТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

  СИСТЕМА СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ РЫНКОВ

  МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ 

  СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

                            

 

 

                              

 

 

                                    

 

 

                                    

 

 

                                   

Учебные пособия: 

 

Перечень учебно-методических изданий, разработанных и опубликованных преподавателями кафедры международной  экономики за последние три года:

Название издания

Авторы

Международная экономика [Текст] : учебное пособие для студ. высш. уч. зав. / О. Н. Головинов, Е. М. Кравцова, С. С. Кузьменко, В. Ю. Матвеева, А. А. Семенов, Т. Г. Шеремет ; Мин-во образования и науки ДНР, Дон. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, каф. междунар. экономики. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2016. – 452 с.

Коллектив авторов

Международные отношения [Текст] : методические рекомендации к изучению дисциплины для студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Международная экономика») очной и заочной форм обучения, образовательный уровень «Бакалавр» / А. А. Семенов ; ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. междунар. экономики. – Донецк : ДонНУЭТ, 2016. – 37 с.

Семенов А.А.

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия [Текст] : методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Международная экономика») всех форм обучения / Е.М. Кравцова; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, каф. междунар. экономики. – Донецк : ДонНУЭТ, 2016. – 50 с.

Кравцова Е.М.

Управление международной конкурентоспособностью предприятий [Текст] : методические рекомендации к изучению дисциплины для студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (профиль «Международная экономика») всех форм обучения / Е.М. Кравцова; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, каф. междунар. экономики. – Донецк : ДонНУЭТ, 2016. – 145 с.

Кравцова Е.М.

Методические рекомендации к выполнению дипломной работы [ Электронный ресурс ] : для студентов направления подготовки 38.04.01 "Экономика", (профиль "Международная экономика") образовательного уровня «Магистр», всех форм обучения / О. Н. Головинов, Е. М. Кравцова, С. С. Кузьменко и др. ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. международ. экономики . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016 .  

Головинов О.Н., Кравцова Е.М., Кузьменко С.С., Матвеева В.Ю.,

Семенов А.А.,

Шеремет Т.Г.

Производственная преддипломная практика [ Электронный ресурс ] : программа и метод. рекомендации для студ. по направлению 38.04.01 «Экономика», (профиль «Международная экономика»), очной формы обучения, образовательный уровень «Магистр» / О. Н. Головинов, Е. М. Кравцова, С. С. Кузьменко и др. ; М-во образования и науки Донец. Нар. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. международной экономики . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016.

Головинов О.Н., Кравцова Е.М., Кузьменко С.С., Матвеева В.Ю.,

Семенов А.А.,

Шеремет Т.Г.

Колос И.В.

 

Международные стратегии экономического развития [ Электронный ресурс ] : метод. рекомендации к изучению дисциплины для студентов по направлению подгот. 38.04.01 "Экономика" (профиль "Международная экономика") всех форм обучения / С. С. Кузьменко ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. междунар. экономики . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016 .

Кузьменко С.С.

Программа тренинга по международным стратегиям экономического развития [ Электронный ресурс ] : укрупненная группа 38.00.00 "Экономика и управление", направление подгот. 38.04.01 "Экономика", профиль "Международная экономика", ин-т экономики и упр., 5 к. (днев. форма обучения), 6 к. (заоч. форма обучения) / С. С. Кузьменко ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. международ. экономики . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016.

Кузьменко С.С.

Прикладное программное обеспечение внешнеэкономической деятельности [Текст] : методические рекомендации по выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (профиль «Международная экономика») всех форм обучения / Т.Г. Шеремет; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, каф. междунар. экономики. – Донецк : ДонНУЭТ, 2016. – 76 с.

Шеремет Т.Г.

Сквозная программа практической подготовки студентов направления 38.03.01 "Экономика" (профиль "Международная экономика"), образовательный уровень "Бакалавр", очной формы обучения [Текст] Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, каф. международной экономики: О. Н. Головинов и коллектив авторов – Донецк [ДонНУЭТ], 2016. –  54 с.

Коллектив авторов

 Международная экономика: тест. задания / Головинов О. Н.; М-во образования и науки Донецкой народной республики, Государственная организация высшего профессионального образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского", Каф. международной экономики. - Донецк: [ДонНУЭТ], 2016. - 148 с.

Головинов О. Н.

Международные перевозки [ Электронный ресурс ] : метод. рек. к изучению дисц. для студ. по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль "Международная экономика") всех форм обучения / В. Ю. Матвеева ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Каф. междунар. экономики . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 .

Матвеева В.Ю.

Дипломная работа [ Электронный ресурс ] : методические рекомендации к выполнению : для студентов по направлению 38.03.01 "Экономика" (профиль "Международная экономика") всех форм обучения, квалификация "бакалавр" / О. Н. Головинов, Е. М. Кравцова, С. С. Кузьменко, В. Ю. Матвеева, А. А. Семенов, Т. Г. Шеремет ; ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского", каф. междунар. экономики. – Донецк : ДонНУЭТ, 2015.

Головинов О.Н., Кравцова Е.М., Кузьменко С.С., Матвеева В.Ю.,

Семёнов А.А.,

Шеремет Т.Г.

 

Диагностика ВЭД субъектов международной торговли [ Электронный ресурс ] : метод. рек. к изучению дисц. для студ. по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" (профиль "Международная экономика") всех форм обучения / В. Ю. Матвеева ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2015 .

Матвеева В.Ю.

Международная производственная кооперация [ Электронный ресурс ] : метод. рек. к изучению дисц. для студ. по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль "Международная экономика") всех форм обучения / В. Ю. Матвеева ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. междунар. экономики . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2015 .

Матвеева В.Ю.

Программа практической подготовки студентов в аудиториях кафедр [ Электронный ресурс ] : направления 6.030503 и специальности 8.03050301 "Международная экономика" / О. Ю. Гусева, А. А. Семенов, В. Ю. Матвеева [и др.] . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2015 .

Гусева О.Ю.,

Семенов А.А.,

Матвеева В.Ю.,

Шеремет Т.Г.,

Кравцова Е.М., Кузьменко С.С.,

Колос И.В.,

Шипулина Е.С.

Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. /О.М. Крав цова, К.С. Мащенко. – Львів «Магнолія 2006», 2014. – 224с.

Кравцова Е.М., Мащенко К.С.

Науково-дослідна робота студентів [Текст] : метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. всіх спеціальностей всіх форм навчання / Т.Г. Шеремет; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2014. – 52 с.

Шеремет Т.Г.

 

Історія міжнародних відносин [Текст] : метод. рек. з вивч. дисцип. для студ. всіх спец. усіх форм навчання / А.А. Семенов; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі  ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ],  2014. – 47 с.

Семенов А.А.

Валютні операції [Текст] : метод. рек. з вивч. дисцип. для студ. всіх спец. усіх форм навчання / А.А. Семенов; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі  ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ],  2014. – 38 с.

Семенов А.А.

Міжнародні економічні відносини [ Електронний ресурс ] : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. напряму підготов. 6.030510 «Товарознав. і торг. п-во» усіх форм навчання / В. Ю. Матвєєва ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. міжнар. економіки . ─ Донецьк : ДонНУЕТ, 2014 .

Матвеева В.Ю.

Діловий протокол [ Електронний ресурс ] : метод. рек. щодо вивчення дисц. для студ. спец. 8.03050301 «Міжнародна економіка» всіх форм навчання / В. Ю. Матвєєва ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. міжнар. економіки . ─ Донецьк : ДонНУЕТ, 2014 .

Матвеева В.Ю.

Основы экономики [ Электронный ресурс ] : метод. указ. для текущей проверки знаний студ. междунар. фак-та подготовки иностран. специалистов / В. Ю. Матвеева ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. философ. и правов. дисц. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2014 . 

Матвеева В.Ю.

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес [ Електронний ресурс ] : метод. рек. щодо написання курсової роботи для студ. напряму підготов. 6.030503 "Міжнародна економіка" галузь знань 0305 "Економіка та п-во" всіх форм навчання / В. Ю. Матвєєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2014 .

Матвеева В.Ю.

 

Subcategories